EFEKTYWNOŚĆ INDYWIDUALNA – SZKOLENIA

  • Asertywność i efektywna komunikacja.
  • Zarządzanie własnym stresem, energią, potencjałami, automotywacja.
  • Gospodarowanie (zarządzanie) czasem.
  • Gotowość do zmiany /użycie metody teatru improwizacji/.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W TYM ZAKRESIE

Firma z branży telekomunikacyjnej – Trening komunikacji

Firma podejmowała szeroko zakrojone działania ujednolicające komunikację, wdrażające wartości wynikające z misji firmy. W wyniku tych działań kluczowe i konieczne okazały się działania dla dwóch grup pracowników: handlowców i pracowników Departamentu Realizacji Usług (DRU).

Podjęte działania:

Dwudniowe szkolenia, opcjonalnie z sesją follow-up po 3 miesiącach.

Ilość grup: 7

Założone cele: 1.Wypracowanie spójności komunikacyjnej na linii: handlowcy – pracownicy DRU handlowcy oraz pracownicy DRU – klienci 1.Identyfikacja i eliminacja barier utrudniających płynną komunikację i porozumienie. 2.Trening zastosowania narzędzi komunikacyjnych – koncentracja na zastosowaniu narzędzi w sytuacjach trudnych, wniesionych przez uczestników. 3.Integracja uczestników – zbudowanie mechanizmów współpracy.

Firma z branży usług medycznych – Radzenie sobie ze stresem i gospodarowanie własnymi zasobami

Zapotrzebowanie klienta wynikało z zaobserwowanego przeciążenia pracowników, obniżonej automotywacji i jakości współpracy pomiędzy członkami zespołu i chęci sprawdzenia działań umożliwiających profilaktykę wypalenia zawodowego.

Badanie potrzeb odbyło się przy pomocy profesjonalnych narzędzi kwestionariuszowych, umożliwiających m.in. wstępną identyfikację źródeł wywołujących stres.

Podjęte działania:

Cykl trzech jednodniowych spotkań szkoleniowo-coachingowych realizowanych w miesięcznych odstępach, oraz indywidualna praca uczestników wykonywana pomiędzy spotkaniami (i superwizowaną podczas spotkań) w zakresie praktycznego zastosowania nabywanych podczas szkolenia umiejętności.

MODUŁ I – Diagnoza obszarów stresogennych i techniki radzenia sobie ze stresem.

MODUŁ II – Efektywność osobista, asertywność – praca nad zmianą (znaczenie asertywnej komunikacji).

MODUŁ III – Superwizja doświadczeń i profilaktyka wypalenia zawodowego.

Założone cele: 1.Rozpoznanie i analiza głównych obszarów stresogennych. 2.Określenie mocnych stron, deficytów i strategii w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. 3.Nauczenie się metod obniżania napięcia i relaksacji. 4.Określenie metod i warunków pozytywnej zmiany w radzeniu sobie ze stresem zarówno w aspekcie zawodowym jak i ogólno życiowym. 5.Opracowanie „planu profilaktyki stresu” – zapobiegającego przeciążeniom.

Facebook