SZKOŁA LIDERÓW

 • Budowanie potencjału i tożsamości lidera.
 • Kierowanie i koordynowanie zespołem.
 • Budowanie relacji z podwładnym/coaching, mentoring, feedback, prowadzenie rozmowy oceniającej i rozwojowej/.
 • Motywowanie, egzekwowanie.
 • Mediacja i rozwiązywanie konfliktów.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów.
 • Praca nad zmianą /użycie metody teatru improwizacji/.

 

PRZYKŁADY PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH W TYM ZAKRESIE

Firma z branży logistycznej – Szkoła liderów

Firma bardzo duże znaczenie przywiązuje do rozwoju kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze. Projektem, który od lat z powodzeniem realizujemy i który w wyniku wewnętrznych badań efektywności jest bardzo wysoko oceniany jest „Szkoła liderów”.

Projekt zakłada cztery dwudniowe szkolenia oraz  prace indywidualne wykonywane przez uczestników między sesjami.

Założone cele:

 1. Rozwój umiejętności budowania relacji z podwładnymi.
 2. Określanie własnych mocnych stron i rezerw w zakresie bycia liderem.
 3. Doskonalenie umiejętności skutecznego egzekwowania i motywowania.
 4. Rozwój  kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów i konfliktów.
 5. Identyfikacja obszarów stresogennych i w pracy lidera i nauka umiejętności radzenia sobie z nimi.

Firma z rynku meblarskiego i wyposazenia wnętrz – Kompetencje lidera – Projekt rozwojowo – szkoleniowy dla kadry zarządzającej

Projekt wyniknął z potrzeby zwiększania efektywności i samodzielności pracowników na stanowiskach kierowniczych, przy zastosowaniu takiej metody, której podstawową, mocną stroną byłaby skuteczność oddziaływań.

Propozycja działań:

Projekt rozwojowo-szkoleniowy, w oparciu o opracowaną przez zespół specjalistów Ośrodka INTRA metodę coachingu kaskadowego.

Przebieg całego projektu zakładał 5 naprzemiennych etapów coachingowo-warsztatowych:

+Etap I

Etap I – Coaching diagnostyczny (jedna indywidualna sesja coachingowa z każdym kierownikiem, z wykorzystaniem systemów ocen okresowych).

Miał na celu analizę kontekstu, w którym realizowane będą dalsze działania (m.in. sytuacji zawodowej menadżera).

Celem tego etapu było określenie :

 • potencjałów i zasobów kierownika
 • barier rozwoju zawodowego
 • obszarów kompetencji wymagających rozwoju
+Etap II
Etap II – Warsztat szkoleniowy (2 dni)  –  szkolenie grupowe o charakterze interaktywnym. Treści merytoryczne odpowiadające potrzebom uczestników, rozwijające ich kompetencje w zakresie zarządzania.
+Etap III

Etap III – Coaching monitorująco – korygujący (jedna indywidualna sesja coachingowa po trzech tygodniach od szkolenia).

Celem tego etapu jest:

 • wdrażanie zmian, czyli      przenoszenie nabywanych zdolności do praktyki zawodowej w środowisku pracy
 • monitorowanie efektów, czyli      weryfikowanie osiągnięć w środowisku pracy oraz pomoc coacha w  podejmowaniu działań      rozwojowo-innowacyjnych, superwizje sytuacji trudnych, pomoc w przekraczaniu barier i ograniczeń
 • bieżąca korekta, czyli nauka      technik pomocnych przy zmianie zachowań
+Etap IV

Etap IV – Follow-up + warsztat szkoleniowy (1 dzień).

Kolejny etap szkoleniowy, skoncentrowany na:

 • gupowej wymianie doświadczeń z przebiegu procesu rozwojowego
 • analizie sytuacji trudnych i wspólnym poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań
 • utrwalaniu nabytych umiejętności
 • dodatkowo – nabywanie umiejętności wspierania rozwoju podwładnych
+Etap V

Etap V.   Coaching integrująco-korygujący (dwie indywidualne sesje coachingowe).

Celem ostatniego etapu jest przede wszystkim:

 • integracja doświadczeń, czyli spajanie dokonań rozwojowych (coachingowych) z dokonaniami szkoleniowymi
 • monitoring efektów i ewentualnie korekta zachowań i nawyków w kierunku najbardziej korzystnym dla kierownika i organizacji

 

Facebook