intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

upadłość firmy
Biznes Marketing

Czym jest upadłość firmy i jak ją ogłosić?

Każda z firm na rynku narażona jest na ryzyko upadłości. Okresowa niewypłacalność może spotkać każdego i może być bardzo niebezpieczna, a jej skutkiem jest upadłość firmy.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy ogłosić mogą firmy jednoosobowe duże firmy zatrudniające nawet kilkadziesiąt pracowników. Wpływ na ogłoszenia upadłości ma charakter firmy oraz powód jej niewypłacalności.

Jak i gdzie złożyć wniosek o upadłość firmy?

Upadłość zgłasza się składając wniosek do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w miejscu, gdzie prowadzona jest firma. Wniosek złożony może zostać przez właściciela firmy oraz przez jego wierzyciela.
Wniosek zawierać musi następujące informacje:
– dane osobowe dłużnika lub nazwę firmy,
– numer PESEL lub KRS,
– adres zamieszkania dłużnika,
– dane osób, które uprawnione są do reprezentowania dłużnika,
– dane likwidatorów jeśli zostali oni powołani,
– dane osobowe i adresy wspólników,
– adres siedziby firmy,
– uzasadnienie wniosku,
– informacje o prawie, jakiemu podlega dłużnik,
– dane na temat rodzaju spółki.
Jeżeli wniosek o upadłość firmy składany jest przez dłużnika musi on dołączyć do niego następujące dokumenty:
– aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną,
– bilans przygotowany na potrzeby postępowania sądowego,
– spis wierzycieli,
– półroczne oświadczenie o spłacie wierzytelności,
– spis podmiotów mających zobowiązania wobec firmy,
– spis tytułów egzekucyjnych i wykonawczych firmy,
– listy zabezpieczeń ustanowione na majątku firmy.
Jeśli wniosek o upadłość składa wierzyciel musimy przedstawić dowody dotyczące upadłości firmy.

Konsekwencje jakie płyną z ogłoszenia upadłości firmy?

Złożenie wniosku to początek postępowania sądowego podczas którego dłużnik może kontynuować prowadzenie firmy i musi opłacać składki ZUS i podatki.
O ogłoszeniu upadłości firmy decyduje sąd. Sąd może odrzucić wniosek jeżeli majątek firmy jest za mały by pokryć wszystkie koszty postępowania sądowego.

Układ naprawczy czy upadłość firmy?