intra-biznes.pl

Biznes IT Marketing Finanse

kredyt obrotowy
Finanse

Do kogo kierowany jest kredyt obrotowy?

Współcześni przedsiębiorcy nie mają lekkiego życia. Wysokie koszty administracyjno-skarbowe w tym wysokie podatki, wysokie koszty składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wysokie koszty stałe i niestety zatory płatnicze. Te i wiele innych czynników wpływają na trudności w utrzymaniu płynności finansowej zarówno przez jednoosobowe działalności gospodarcze, mikro, średnie, a także duże przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości firmy, niemal każde przedsiębiorstwo przechodzi przez mniejsze i większe kryzysy. Rozwiązaniem na problemy jednostek gospodarczych może być kredyt obrotowy. Czym jest kredyt obrotowy i do kogo jest kierowany? Odpowiadamy.

Czym jest kredyt obrotowy?

Celem każdego biznesu jest generowanie zysków, jednak na realny i odczuwalny zysk składa się wiele czynników. Aby w ogóle mówić o rentowności przedsiębiorstwa, należy między innymi wziąć pod uwagę wysokość zainwestowanego kapitału, rentowność sprzedaży, przeanalizować czy działania firmy są opłacalne i czy zasoby gotówki i środków na rachunku bankowym pozwalają na regulowanie wszystkich zobowiązań i następne inwestycje.

Jednym z wymienionych czynników jest płynność finansowa, czyli możliwość wywiązania się z kluczowych i krótkoterminowych zobowiązań. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy pomimo prężnego działania, dużej sprzedaży i wielu zadowolonych klientów nie mają środków na bieżące wydatki. Brak środków na zakup niezbędnych materiałów, wypłaty dla pracowników, czy dokonania opłat podstawowych rachunków mogą być powodem poważnych kłopotów, a nawet zamknięcia działalności.

Spora część przedsiębiorców boryka się z trudnościami spowodowanymi fakturami z wydłużonym terminem spłaty. Wydłużony czas spłaty oznacza, że nabywca może zapłacić za wykonaną usługę lub dostarczony towar nawet do 90 dni. Jak można zauważyć już jedna nieuregulowana faktura na wysoką kwotę może negatywnie wpłynąć na płynność finansową firmy. O tym, jak zbadać płynność finansową przedsiębiorstwa można przeczytać w sekcji blog na stronie internetowej everlike.pl.

Rozwiązaniem w tym, a także innych przypadkach może być kredyt obrotowy. Czym on jest?

Kredyt obrotowy jest specjalnym rodzajem kredytu przeznaczonym dla przedsiębiorców. Głównym celem kredytu obrotowego jest zaspokojenie potrzeb firm związanych z bieżącymi wydatkami. Środki pochodzące z kredytu mogą być rozdysponowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, zapłatę bieżących rachunków (np. za media), zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji kolejnych zleceń.

Jakie są rodzaje kredytów obrotowych?

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z kredytu obrotowego, powinien rozważyć, który rodzaj kredytu jest dla niego najkorzystniejszą opcją. Firmy mogą skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym tzw. overdraft lub kredytu obrotowego w rachunku kredytowym. Ponadto przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytu obrotowego odnawialnego i nieodnawialnego. Niekiedy – szczególnie przy kredytach na wyższe kwoty, bank może wymagać zabezpieczenia w postaci zastawu, hipoteki lub klauzuli potrącenia wierzytelności z konta.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – na czym polega?

Kredyt obrotowy jest gwarancją utrzymania płynności finansowej i zwiększenia środków na doraźne wydatki. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które ze względu na wystawianie faktur z wydłużonym terminem płatności, czy w związku z nieterminowym dokonywaniu spłat przez kontrahentów obawiają się o przepływ środków pieniężnych. Przy kredycie obrotowym w rachunku bieżącym, bank przedsiębiorcy udostępnia mu limit środków, które firma może wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Przedsiębiorca może zaciągnąć ten kredyt w banku, w którym prowadzi swój główny rachunek firmowy lub w innym banku wówczas wymagane jest założenie rachunku w banku, który kredytu udziela.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym działa w taki sam sposób jak kredyt odnawialny dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorca może zatem wykorzystać środki banku w dowolny sposób, jednak do kwoty przyznanego limitu i jedynie na działania związane z prowadzoną działalnością. Każdy wpływ na konto będzie pokrywał w pierwszej kolejności obecne zadłużenie, co w konsekwencji zwiększa dostępną do wykorzystania pulę środków. Jeżeli wpływy pokryły w całości przyznany limit i na rachunku gromadzą się środki przedsiębiorstwa, to one w pierwszej kolejności będą wykorzystywane do pokrycia następnych płatności. Pieniądze banku będą zagospodarowane dopiero w chwili, gdy firma nie będzie już dysponowała swoimi środkami. 

Na czym polega kredyt obrotowy w rachunku kredytowym?

Kredyt w rachunku kredytowym w przeciwieństwie do kredytu w rachunku bieżącym jest kredytem nieodnawialnym. Przyznawany jest indywidualnie i jego spłata również jest indywidualnie ustalana pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Środki z kredytu w rachunku kredytowym można przeznaczyć na wydatki związane z bieżącą aktywnością firmy. Otrzymane pieniądze można rozdysponować zatem na wypłatę wynagrodzeń, realizację kontraktów, zakup towarów, czy surowców niezbędnych do działalności firmy. Jednak przedsiębiorca musi ściśle określić cel przeznaczenia kredytu we wniosku kredytowym. Jeżeli zatem firma zdecyduje się na kredyt w rachunku kredytowym, a jego celem jest wypłata wynagrodzeń pracownikom, przedsiębiorca nie może ich wydać np. na zakup paliwa do samochodów służbowych. Takie działania mogą wiązać się z koniecznością zapłaty kary finansowej nałożonej przez bank.

Kredyt w rachunku obrotowym jest jednorazowy, a jego spłata przeważnie rozłożona jest na raty kapitałowo-odsetkowe.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kredyt obrotowy?

Przedsiębiorca może starać się o przyznanie kredytu online lub w placówce banku – o kredycie online przeczytasz tutaj https://lendup.pl/kredyt-online/. Każdy bank może ustalać odrębne wymagania. Na co banki zwracają uwagę, udzielając kredytu obrotowego? Oto lista:

  • Kwotę zobowiązania – która uzależniona jest od przychodów firmy i jej zdolności kredytowej;

  • Okres działania firmy – przeważnie jest to kredyt dla działającej już firmy, raczej z dużą liczbą kontrahentów i ustabilizowaną pozycją na rynku. Kredyt jest wsparciem dla firm, które wystawiają faktury z długim okresem spłaty;

  • Okres kredytowania;

  • Waluta, w jakiej udzielany jest kredyt;

  • Wybór oprocentowania.

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie wniosku w wybranym przez siebie banku, warto, aby sprawdził jakich dokumentów wymaga bank. Przeważnie będzie to zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z Urzędu Skarbowego i zaświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z płatnościami obowiązkowych składek. Ponadto przeważnie konieczne jest dostarczenie wyciągu z rachunku bankowego za kilka ostatnich miesięcy i sprawozdanie finansowe z poszczególnych okresów sprawozdawczych.

Do kogo kierowany jest kredyt obrotowy? Podsumowanie

Kredyt obrotowy przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują stałego i dodatkowego źródła finansowania bieżących potrzeb firmy. Służy głównie do pokrycia kosztów związanych z codzienną działalnością, takich jak zakupy materiałów, czy regulowanie płatności. To bardzo popularne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują stałej gotówki, ale nie chcą się angażować w długoterminowe zobowiązania. Kredyt obrotowy jest również odpowiedni dla tych, którzy chcą szybko uzyskać dodatkowe środki na realizację projektów czy rozszerzenie istniejącej już działalności. Niektóre banki oferują kredyty dla firm, które aktualnie przechodzą kryzys finansowy spowodowany nieterminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów, a także związany z wydłużonym okresem spłaty faktur sprzedażowych.

Materiał zewnętrzny